Vyhľadávanie
 

Váš košík

0,00 EUR
0  kusov
Prejsť do košíka

Reklamačný poriadok

Všeobecné ustanovenia

Tento reklamačný poriadok upravuje spôsob a základné podmienky reklamovania chýb na tovare a podmienky uplatnenia nárokov zo záruky uplatnené spotrebiteľom. Ak je kupujúcim podnikateľ, potom v súlade s ustanoveniami Obchodného zákonníka.
Reklamačný poriadok sa vzťahuje na reklamácie chýb na tovare, ktorý je v záručnej dobe alebo sa jedná o rozpor s kúpnou zmluvou.

Záruka

Na všetky výrobky je poskytovaná záručná doba podľa zákona (24 mesiacov pre spotrebiteľa, 6 mesiacov pre podnikateľov). Ak sa objaví chyba výrobku v záručnej dobe, zašlite výrobok spolu s faktúrou (príp. jej kópiou), ktorá dokazuje zakúpenie tovaru v našom obchode. Uveďte popis zistenej chyby a Vami požadovaný spôsob riešenia reklamácie. V inom prípade bude reklamácia riešená v súlade so zákonom.
 
Vaša reklamácia bude vybavená najneskôr do 30 dní odo dňa jej uplatnenia. Tzn. odo dňa, kedy nám bude doručená.
 
Záruka sa vzťahuje len na preukázateľné výrobné chyby výrobku spôsobené výrobcom, ktoré boli zistené ihneď po dodávke tovaru, alebo počas jeho používania.
 
Záruka sa nevzťahuje na chyby spôsobené nesprávnym a nevhodným používaním výrobku užívateľom, ďalej sa nevzťahuje na tovar, u ktorého uplynula dňom uplatnenia reklamácie záručná doba. Ďalej na opotrebenie veci spôsobené jej obvyklým užívaním. Za chybu nemožno považovať zmenu materiálu úmernú dĺžke používania a ani chyby spôsobené nesprávnou údržbou a nesprávnym používaním výrobku. Všetky zasielané výrobky prechádzajú starostlivou kontrolou.
 
Na žiadosť spotrebiteľa je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list). Ak je poskytovaná dlhšia ako zákonná záruka, predávajúci v ňom určí podmienky a rozsah predĺženej záruky.
Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká:
  1. neoznámením zjavných chýb zakúpeného tovaru e-mailom na adresu: info@gain.sk  najneskôr do 7 dní od doručenia tovaru
  2. mechanickým poškodením tovaru zo strany kupujúceho
  3. používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou vlhkosťou,chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu
  4. neodborným zaobchádzaním s tovarom alebo zanedbaním starostlivosti o tovar
  5. poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s odporúčanými zásadami pre používanie výrobku.

Rozpor s kúpnou zmluvou

Pokiaľ zákazník dostal iný výrobok, ako si objednal (neúmyselná zámena pri balení výrobkov), alebo dostal výrobok chybný, pošle nám ho najneskôr do 5 dní  späť nepoužitý, nepoškodený a v pôvodnom obale spolu s dodacím listom. Bezplatne Vám zašleme výrobok správny (resp. bezchybný).
Pri zasielaní späť voľte vhodný obal, aby nedošlo k poškodeniu tovaru pri preprave. Poškodenie tovaru pri preprave má za následok neuznanie reklamácie.  Zákazník doručí reklamovaný tovar na vlastné náklady a riziko na adresu dodávateľa.  

Pokiaľ zákazník dostane objednaný tovar a zistí rozdiel (kvantitatívny alebo kvalitatívny) medzi skutočným stavom a priloženou faktúrou, bezodkladne, najneskôr do 5 dní od doručenia tovaru, je povinný informovať dodávateľa o tejto skutočnosti. Dodávateľ sa následne dohodne s odberateľom na odstránení rozdielov (oprava faktúry, vrátenie omylom zaslaného tovaru a pod.)

Dodávateľ si vyhradzuje právo považovať všetky neskôr oznámené rozdiely, resp chyby v zásielke,  za bezpredmetné.  


Akční nabídka
Produkty
 

(c) copyright Mr. Gain s.r.o. 2010 power by AMA media s.r.o. | Administrácia