×
Registrácia Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

Všeobecné ustanovenia

 1. Tieto obchodné podmienky platí pre nákup v internetovom obchode www.mrgain.sk  Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho (prevádzkovateľ, dodávateľ) a kupujúceho (zákazník). Všetky zmluvné vzťahy sú uzavreté v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak je zmluvnou stranou konečný spotrebiteľ, riadia sa vzťahy, ktoré nie sú upravené obchodnými podmienkami Občianskym zákonníkom a Zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 397/2008 Zz). Ak je zmluvnou stranou podnikateľ (právnická alebo fyzická osoba) riadia sa vzťahy, ktoré nie sú upravené obchodnými podmienkami Obchodným zákonníkom, všetko v platnom znení.
 2. Odoslaním záväznej objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami ako aj reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí. Kupujúci  je  zároveň  dostatočne informovaný pred vlastným odoslaním objednávky o možnosti zoznámiť sa s obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom.

Vymedzenie pojmov

 1. Spotrebiteľská zmluva - zmluva kúpna, o dielo, prípadne iné zmluvy podľa Občianskeho zákonníka, ak zmluvnými stranami sú na jednej strane spotrebiteľ a na druhej strane dodávateľ resp. predávajúci.
 2. Dodávateľ / predávajúci - je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to podnikateľ, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva kupujúcemu výrobky alebo poskytuje služby.
 3. Spotrebiteľ (Kupujúci) - je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo užíva služby za iným účelom ako pre podnikanie s týmito výrobkami alebo službami.
 4. Odberateľ (Kupujúci) – je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej obchodnej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to fyzická alebo právnická  osoba,  ktorá  nakupuje  výrobky alebo užíva služby za účelom podnikania s týmito výrobkami alebo službami.
 5. Kúpna zmluva – Objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu kupujúcemu s týmto jeho návrhom (záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho). Od tohto okamihu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti.

Ochrana osobných údajov kupujúceho

 1. Predávajúci sa zaväzuje, že všetky osobné údaje kupujúceho, ktoré získal pri jeho registrácii a objednávke bude spracovávať v súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a využije tieto osobné údaje len pre svoju vnútornú potrebu v súvislosti s plnením svojich záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy o kúpe tovaru a vyhodnotením prevádzky, funkcie a hospodárskych výsledkov webových stránok www.mrgain.sk   okrem prípadov, kedy mu poskytnutie osobných údajov kupujúceho ukladá zákon alebo rozhodnutia príslušného orgánu štátnej správy.
 2. Predávajúci prehlasuje, že spracovanie osobných údajov kupujúceho vykonávajú len presne určení pracovníci predávajúceho.
 3. Kupujúci týmto prehlasuje, že vyplnením a potvrdením formulára "Košík" súhlasí, v zmysle § 7 ods 1 zákona č. 428/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov, so spracovaním všetkých svojich osobných údajov poskytnutých predávajúcemu.
 4. Práva kupujúceho vo vzťahu k ochrane ním poskytnutých osobných údajov sa riadi zákonom č 428/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov.
 5. Kupujúci sa zaväzuje vyhovieť prípadným požiadavkám predávajúceho na získanie ďalších údajov zo strany kupujúceho za účelom overenia správnosti, úplnosti a pravdivosti údajov uvedených kupujúcim vo formulároch "Košík".
 6. Predávajúci uzatvorenú zmluvu o kúpe tovaru archivuje, pričom je prístupná iba presne určeným pracovníkom predávajúceho.

Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

 1. Všetky objednávky, urobené prostredníctvom internetového nákupného centra www.mrgain.sk Postup, ako vybrať požadovaný tovar a ako vykonať objednávku, nájdete na stránke Ako nakupovať .
 2. Odoslaná objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva vzniká a je platná v čase vzájomného potvrdenia objednávky medzi kupujúcim a predávajúcim, t.j.  okamihom, keď je:
  zákazníkovi (kupujúcemu) doručený e-mail s výpisom z objednávky. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých formulárom predpísaných údajov a náležitostí.
 3. Ceny tovaru sú vyznačené u jednotlivých položiek tovaru. Sú uvedené bez DPH .
 4. Ceny za dopravu, príp. ďalšie poplatky si kupujúci môže overiť na stránke Platba a doprava . Pred odoslaním objednávky bude celková cena dodávky vypočítaná vrátane DPH a zákazník odsúhlasí konečnú cenu tovaru dopravy a všetkých prípadných poplatkov.
 5. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho v momente zaplatenia kúpnej ceny a jeho prevzatím.
 6. Vyplnením a odoslaním objednávkového formulára dáva kupujúci predávajúcemu súhlas k zhromažďovaniu a archivovaniu osobných údajov o kupujúcom a o jeho nákupoch (Dôvernosť údajov pozri. Ochrana osobných údajov ).

Zaslanie tovaru

Dodacia lehota

 1. Tovar Vám doručíme do 7 pracovných dní ak je na sklade, v opačnom prípade do 20 pracovných dní. Orientačné dodacie lehoty sú uvedené pri každej položke v našej ponuke. Z dôvodov veľkého záujmu o tovar môže dôjsť k oneskoreniu dodávky. V takom prípade prijmite naše ospravedlnenie. O oneskorenie dodávky alebo vypredania tovaru budete informovaní. O skutočnosti, že tovar momentálne nie je skladom, budete bezodkladne informovaní e-mailom alebo telefonicky. Ďakujeme za pochopenie.
 2. Objednávky prijaté cez víkendy a sviatky sú potvrdzované najneskôr nasledujúci pracovný deň. Doba dodania sa v tomto prípade predlžuje o dni pracovného voľna a sviatky.

Spôsob dopravy a možnosti platby

 1. Spôsob dopravy si zákazník volí sám v objednávkovom formulári, t.j. pred odoslaním objednávky. Ponúkané možnosti dopravy tovaru sa líšia v závislosti na predpokladanej hmotnosti. Možnosti dopravy a cenník dopravy nájdete na stránke Platba a doprava .
 2. Zásielky, ktoré nám sú vrátené ako nevyzdvihnuté, zasielame znovu len na opätovné vyžiadanie.

Prevzatie tovaru

 1. Bežné prevádzkové hodiny sú v pracovné dni (Po-Pi) medzi 9.00 - 17.00 hod
 2. Miestom dodania tovaru je adresa, uvedená kupujúcim v objednávkovom formulári.
 3. Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad. Ak je to obvyklé u objednaného druhu tovaru potom je súčasťou zásielky aj záručný list a návod na používanie výrobku v slovenskom jazyku.
 4. Súčasťou dodávky nie je inštalácia tovaru.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie tovaru)

 1. Kupujúci (konečný spotrebiteľ) má právo, na základe podmienok upravených zákonom č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov,  odstúpiť od zmluvy do siedmich pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu, a tiež za podmienok ustanovených Občianskym zákonníkom. Ak sa tak rozhodne, musí tovar poslať späť predávajúcemu v uvedenej lehote - predpokladom je doručenie vráteného tovaru predávajúcemu (určujúci je dátum odoslania; napr. dátum doručenia je 1.2., posledný deň tovar odoslať tzn. napríklad podať na prepravu alebo osobne vrátiť v sídle prevádzkarne je 15.2.). Po obdržaní vráteného tovaru predávajúci najneskôr do 30-tich dní zákazníkovi vráti späť zodpovedajúcu čiastku vopred dohodnutým spôsobom. Vrátený tovar musí byť kompletný a nepoškodený. Nemôže niesť známky neprimeraného alebo nadmerného používania. Tovar musí byť vrátený so všetkým príslušenstvom a v pôvodnom obale spolu s faktúrou.
 2. V prípade, že žiadate o výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí, zašlite nám kompletný výrobok späť bez známok používania, nepoškodený, v pôvodnom obale spolu s faktúrou a dodacím listom.
 3. Pri zasielaní späť voľte vhodný obal, aby nedošlo k poškodeniu tovaru pri preprave. Vrátený tovar zároveň odporúčame poistiť.
 4. Tovar poškodený pri preprave v dôsledku voľby nevhodného obalu nemožno vymeniť alebo za také tovar žiadať vrátenie peňazí.
 5. Zákazníkovi bude vrátená čiastka zaplatená za tovar znížená o náhradu za skutočne vynaložené náklady dodávateľa spojené s vrátením tovaru (§ 53 Občianskeho zákonníka). Náklady spojené s vrátením tovaru hradí zákazník. Zákazník nesmie zaslať tovaru na dobierku. Pri zaslaní tovaru na dobierku necháme tovar vrátiť späť.

Záručné podmienky a reklamácie

 1. Reklamovateľná je dodávka, ktorej kvalita alebo množstvo sa odchyľuje od dohodnutých podmienok. 
 2. Reklamácia sa uplatňuje písomnou formou s uvedením dátumu dodania tovaru, číslom príslušnej faktúry, druhom tovaru, štítkom z obalu tovaru, reklamovaného množstva, popisu vady a priložením vzoriek, resp. tovaru s predmetnou vadou a ďalej s uvedením požiadaviek kupujúceho. 
 3. V prípade, že pri prevzatí tovaru spozorujete akékoľvek viditeľné poškodenie prepravného obalu, môžete odmietnuť zásielku prevziať z dôvodu poškodenia prepravného obalu. 
 4. ZJAVNÉ VADY a ROZDIELY V DODANOM MNOŽSTVE TOVARU OPROTI FAKTÚRE je kupujúci povinný REKLAMOVAŤ IHNEĎ po prevzatí tovaru, NAJNESKOR však do 7 DNÍ OD PREVZATIA TOVARU. 
 5. Skryté vady je kupujúci povinný reklamovať ihneď po ich zistení, najneskôr do 6 mesiacov po dodaní tovaru, a to za predpokladu, že tovar je počas tejto doby skladový za podmienok stanovených v príslušných normách jednotlivých druhov tovarov. 
 6. Dĺžka záručnej doby sa riadi platnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, trvá teda 24 mesiacov s výnimkami stanovenými zákonom. Záručná doba začína plynúť prevzatím tovaru kupujúcim a predlžuje sa o dobu, po ktorú bol výrobok v záručnej opravovni.
 7. Garantovaná záručná doba 24 mesiacov platí len pre konečného spotrebiteľa, nie pre podnikateľov (Nákup na IČ), ktorí tovar kupujú pre účely ďalšieho obchodu s daným výrobkom. V tomto prípade nie je záručná doba stanovená občianskym zákonníkom, ale stanovuje ju konkrétny dovozca tovaru do SR.
 8. Prípadné reklamácie budú spracovávané v súlade s reklamačným poriadkom internetového obchodu www.mrgain.sk a právnym poriadkom platným v SR.
 9. Tovar na reklamáciu posielajte najlepšie v pôvodnom obale, dopravca neručí za zle zabalené zásielky.
 10. Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené nesprávnym a nevhodným používaním výrobku užívateľom. Ďalej na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým používaním. Za vadu nie je možné považovať zmenu materiálu úmernú dĺžke používania a ani vady spôsobené nesprávnou údržbou a nesprávnym používaním výrobku. Ďalej sa nevzťahuje na tovar, u ktorého uplynula dňom uplatnenia reklamácie záručná doba. 

Záverečné ustanovenia

 1. Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetových stránkach predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky kupujúcim.
 2. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci prijíma všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania objednávky, tiež platnú cenu objednaného tovaru uvedenú v katalógu Internetového obchodu www.mrgain.sk ak nebolo v konkrétnom prípade preukázateľne dohodnuté inak.
Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1.októbra 2010