×
Registrácia Obchodné podmienky

Obchodné podmienky spoločnosti Mr. GAIN s.r.o.

www.mrgain.sk (ďalej len „Webová stránka“), a to prostredníctvom rozhrania Webovej stránky (ďalej len Webové rozhranie obchodu“).

(uvedené ďalej spoločne len ako „Internetová objednávka“; Objednávka na mieste, „Objednávka“).

3.3. Pred zaslaním Internetovej objednávky spoločnosti Mr. GAIN je Optikovi umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do Internetovej objednávky Optik vložil, a to aj s ohľadom na možnosť Optika zisťovať a opravovať vzniknuté chyby pri zadávaní dát do Internetovej objednávky. Internetovú objednávku odošle Optik spoločnosti Mr. GAIN kliknutím na tlačítko „Odoslať objednávku“. Údaje uvedené v Internetovej objednávke sú spoločnosťou Mr. GAIN považované za správne. Optik nemôže zaslanú Internetovú objednávku zmeniť. Internetová objednávka je záväzná a je odvolateľná len so súhlasom spoločnosti Mr. GAIN .

3.4. Lehota pre prijatie Internetovej objednávky činí tri (3)pracovné dni. Optikovi je umožnené odoslať internetovú objednávku až potom, kedy vyjadrí súhlas s tým, aby sa Kúpna zmluva riadila týmito Obchodnými podmienkami.

4. Spoločné ustanovenia pre objednávky tovaru prostredníctvom zástupcu spoločnosti Mr. GAIN, cez zákaznícke centrum i prostredníctvom Webového rozhrania obchodu

4.1 Mr. GAIN zašle Optikovi potvrdenie o prijatí Objednávky (ďalej len „Potvrdenie“) elektronickou poštou, a to na elektronickú adresu Optika, uvedenú v Užívateľskom účte ( ďalej len „Elektronická adresa Optika“). Mr. GAIN nie je povinný Objednávku prijať.

4.2 Kúpna zmluva medzi spoločnosťou Mr. GAIN a Optikom vzniká doručením Potvrdenia Optikovi na Elektronickú adresu Optika.

5. Povinnosti pri používaní internetového Užívateľského účtu

5.1. Pri registrácii na Webovej stránke a pri objednávaní tovaru je Optik povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v Užívateľskom účte je Optik pri akejkoľvek ich zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené Optikom v Užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú spoločnosťou Mr. GAIN považované za správne!

5.2. Prístup k Užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom Optik je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadne informácií nevyhnutných k prístupu do jeho Užívateľského účtu.

5.3. Ak je Optik fyzickou osobou, je oprávnený obsluhovať Užívateľský účet len sám osobne, alebo prostredníctvom osoby, ktoré majú oprávnenie Optika zastupovať vo veciach nákupu tovaru. Ak je Optik právnická osoba, sú oprávnení Užívateľský účet obsluhovať členovia jeho štatutárneho orgánu alebo osoby, ktoré majú oprávnenie Optika zastupovať vo veciach nákupu tovaru.

5.4. Mr. GAIN môže zrušiť Užívateľský účet, a to obzvlášť v prípade, keď Optik svoj Užívateľský účet dlhšie než 1 (slovom: jeden) rok nevyužíva, či v prípade, keď Optik poruší svoje povinnosti z Kúpnej zmluvy (vrátane povinností vyplývajúcich z Obchodných podmienok).

5.5. Optik súhlasí s tým, že Užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite. K prerušeniu dostupnosti môže dôjsť v nevyhnutnom rozsahu z dôvodu nutnej údržby hardwarového a softwarového vybavenia tretích osôb.

6. Význam údajov na Webovom rozhraní

6.1. Celá prezentácia tovaru umiestnená na Webovom rozhraní obchodu má len informatívnu povahu. Spoločnosť Mr. GAIN nie je povinná uzavrieť Kúpnu zmluvu ohľadne tohto tovaru. Kúpna zmluva vzniká až doručením Potvrdenia zo strany Mr. GAIN v súlade s bodom 4.2. týchto Obchodných podmienok.

6.2. Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare, a to vrátanie uvedenia cien jednotlivého tovaru. Ceny sú zobrazené až po prihlásení k užívateľskému účtu Optika . Ceny tovaru sú uvedené bez dane z pridanej hodnoty a bez súvisiacich poplatkov. Ceny tovaru zostávajú v platnosti počas doby, kedy sú zobrazované na Webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť spoločnosti Mr. GAIN uzavrieť Kúpnu zmluvu za individuálne zjednaných podmienok.

7. Dodanie tovaru

7.1. Ak nie je dohodnuté inak, tovar bude dodaný Optikovi prostredníctvom dopravcu, ktorého zabezpečí Mr. GAIN. Spôsob dopravy určuje Mr. GAIN. Ak požaduje Optik iný spôsob dopravy, než ktorý Mr. GAIN obvykle používa, uhradí Optik spoločnosti Mr. GAIN náklady, spojené s takouto dopravou. Pokiaľ cena tovaru v jednej zásielke dosahuje najmenej 150,- EUR (slovom: jednostopäťdesiat EUR) bez DPH, nesie náklady na dopravu Mr. GAIN. Pokiaľ cena tovaru v jednej zásielke nedosahuje 150,- EUR (slovom: jednostopäťdesiat EUR), nesie náklady na dopravu Optik. Výnimku tvoria len objednávky tovaru, ktorého hmotnosť je nad 10 kg pre jednu objednávku. V takom prípade sa firma Mr. GAIN s Optikom dohodne individuálne na spôsobe a cene za dopravu individuálne.

7.2. Tovar bude Optikovi doručený v lehote, ktorá je uvedená v Potvrdení, nie však neskôr ako do 10 pracovných dní od uzavretia Kúpnej zmluvy. Pokiaľ konkrétny tovar nemá Mr. GAIN na sklade, je lehota pre doručenie 30 dní; ak nebude tovar doručený Optikovi v tejto lehote, dochádza uplynutím 30.dňa od potvrdenia objednávky vo vzťahu k nedodanému tovaru k zrušeniu kúpnej zmluvy.

7.3. Pokiaľ Optik nezabezpečí prevzatie tovaru v dohodnutom mieste a čase, bude tovar uskladnený u prepravcu, prípadne u spoločnosti Mr. GAIN a Optik zaplatí spoločnosti Mr. GAIN náklady spojené s dopravou, skladovaním a manipuláciou. Mr. GAIN odošle Optikovi správu o mieste uloženia tovaru. Na tieto náklady bude Optikovi vystavená faktúra, ktorá mu bude zaslaná.

7.4. Optik je povinný tovar prehliadnuť bezodkladne po jeho prevzatí, najneskôr však nasledujúci pracovný deň po jeho prevzatí.

7.5. Mr. GAIN nie je povinný plniť podľa uzatvorenej Kúpnej zmluvy, pokiaľ mu plnenie podstatným spôsobom zabránia okolnosti, ktoré sú mimoriadne, nepredvídateľné a ktoré vznikli nezávisle na jeho vôli ⌠najmä( nie však výlučne), živelné katastrofy, štrajky, pandémie a pod.⌡

7.6. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na Optika jeho prevzatím. V prípade omeškania s prevzatím prechádza nebezpečenstvo škody na tovare na Optika okamihom, kedy sa dostal do omeškania s jeho prevzatím.

8. Kúpna cena a platobné podmienky

8.1. Kúpnu cenu za tovar a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa Kúpnej zmluvy Optik zaplatí spoločnosti Mr. GAIN na účet, uvedený vo faktúre, ktorú Mr. GAIN Optikovi zašle.

8.2. Cena tovaru je uvedená na Webovej stránke. Kúpna cena dohodnutá s Optikom sa môže od cien na Webovej stránke odlišovať na základe individuálnej dohody alebo z iného dôvodu ( napr. akcia na určitý tovar).

8.3. Optik je povinný uhradiť kúpnu cenu spoločne s uvedením variabilného symbolu platby, ktorý je uvedený na faktúre. Kúpna cena je zaplatená okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet spoločnosti Mr. GAIN podľa predchádzajúcej vety.

8.4. Mr. GAIN vystaví Optikovi daňový doklad – faktúru. Mr. GAIN je plátcom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad – faktúru vystaví a zašle Mr. GAIN Optikovi spolu s tovarom.

8.5. Splatnosť kúpnej ceny nastáva uplynutím tridsiatich (30) dní po doručení tovaru, pokiaľ nie je dohodnuté inak; počínajúc dňom splatnosti zaplatí Optik spoločnosti Mr. GAIN úrok z omeškania vo výške stanovenej právnym predpisom.

8.6. Pokiaľ nebude tovar zaplatený do štrnástich (14) dní po splatnosti, je Mr. GAIN oprávnený od Kúpnej zmluvy odstúpiť.

9. Uplatňovanie vád (ďalej len „Reklamácie“)

9.1. Tovar má vady, pokiaľ sa kvalitou alebo množstvom odlišuje od dojednaní Kúpnej zmluvy.

9.2. Reklamáciu je možné uplatniť u spoločnosti Mr. GAIN písomne, e-mailom alebo telefonicky. Pri uplatnení reklamácie je treba uviesť dátum dodania tovaru, číslo príslušnej faktúry, druh tovaru, reklamované množstvo, popis vady a uvedenie, aké právo z vady Optik uplatňuje.

9.3. Mr. GAIN poskytuje optikovi záruku za akosť predaného tovaru v rozsahu 24 mesiacov od prevzatia tovaru. Aj po uplynutí tejto doby vynaloží Mr. GAIN všetko úsilie, ktoré je možné od neho spravodlivo požadovať, aby vyriešil požiadavku Optika, týkajúcu sa akosti tovaru, kladne.

9.4. Optik je povinný tovar prezrieť tovar bez zbytočného odkladu po prechode nebezpečenstva škody na tovare (pokiaľ je v Optik v omeškaní s prevzatím tovaru, táto skutočnosť nemôže byť na ťarchu Mr. GAIN). Vady tovaru, ktoré bolo možné zistiť pri prehliadke tovaru, podľa prvej vety , je Optik povinný reklamovať bez zbytočného odkladu, najneskoršie však do siedmich (7) pracovných dní od prevzatia tovaru.

9.5. Iné vady ako uvedené v odstavci 9.4. je Optik povinný reklamovať ihneď po ich zistení, najneskôr však do konca záručnej doby. Pokiaľ nebudú vady podľa predchádzajúcej vety reklamované v uvedených lehotách, Optik nemá práva z uplatnenia vád.

9.6. Ak nestanoví Kúpna zmluva inak, riadia sa práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne práv z vadného plnenia príslušnými právnymi predpismi najmä ustanoveniami § 422 -428 Obchodného zákonníka.

10. Ďalšie práva a povinnosti spoločnosti Mr. GAIN a Optika

10.1. Optik nadobúda vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny.

10.2. Pokiaľ Mr. GAIN od kúpnej zmluvy odstúpi, je Optik povinný vydať mu tovar, ktoré bolo predmetom príslušnej Kúpnej zmluvy a ktorý nebol v plnej výške zaplatený. Právo podľa prvej vety tohto odstavca 10.2. je Mr. GAIN oprávnená realizovať okrem iného tak, že sa dostaví do prevádzky Optika, alebo na iné miesto, kde sa tovar spoločnosti Mr. GAIN nachádza a tam si tovar prevezme. Optikovi neprináleží k tovaru, ktorého sa týka tento odstavec 10.2. zadržiavacie právo ani iný spôsob zabezpečenia.

10.3. Mr. GAIN nezodpovedá Optikovi za žiadne iné majetkové a nemajetkové ujmy, ktoré by mu vznikli v súvislosti s Kúpnou zmluvou s výnimkou tých, ktoré sú upravené právnym poriadkom SR, najmä Obchodným zákonníkom a súviseli by so zavineným  porušením povinností na strane Mr.GAIN..

10.4. Spoločnosť Mr. GAIN nezodpovedá Optikovi ani nikomu inému za poškodenie tovaru a ani za škodu, vzniknutú používaním poškodeného tovaru, pokiaľ poškodenie tovaru spôsobil Optik, koncový zákazník alebo iná osoba ( napr. spracovaním alebo upravovaním tovaru vrátane zasadzovania skiel – optických šošoviek do dodaných okuliarových rámov, či nesprávnym nakladaním s tovarom).

11. Ochrana osobných a iných údajov, dojednania ohľadom zverejnenia pri neplatení a zasielaní obchodných oznámení

11.1. Ochrana osobných údajov Optika, ktorý je fyzickou osobou je poskytovaná podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Pokiaľ sa v Obchodných podmienkach upravujú osobné údaje Optika, vzťahujú sa takéto ustanovenia na Optika, ktorý je fyzickou osobou.

11.2. Optik súhlasí so spracovaním týchto svojich osobných údajov: meno a priezvisko, adresa bydliska, identifikačné číslo, adresa elektronickej pošty a telefónne číslo (ďalej spoločne všetko ako „Osobné údaje“).

11.3. Optik súhlasí so spracovaním Osobných údajov spoločnosťou Mr. GAIN, a to pre účely realizácie práv a povinností z Kúpnej zmluvy a pre účely vedenia Užívateľského účtu. Ak si nezvolí Optik inú možnosť, súhlasí so spracovaním Osobných údajov spoločnosťou Mr. GAIN aj pre účely zasielania informácií a obchodných oznamov Optikovi.

11.4. Spracovaním Osobných údajov môže Mr. GAIN poveriť tretiu osobu, ako spracovateľa (ďalej len „Spracovateľ“). Okrem osôb dopravujúcich tovar nebudú Osobné údaje spoločnosťou Mr. GAIN bez predchádzajúceho súhlasu Optika poskytované tretím osobám; tým nie je dotknuté ustanovenie odstavca 11.7.

11.5 Osobné údaje budú spracovávané počas doby neurčitej. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

11.6. Ak požiada Optik o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, je mu Mr. GAIN povinný túto informáciu poskytnúť.

11.7. Mr. GAIN je oprávnený zverejniť skutočnosť, že Optik je v omeškaní so zaplatením kúpnej ceny a takúto skutočnosť oznámiť tretej osobe.

11.8. Optik súhlasí so zasielaním informácií o nových službách, produktoch, predajných akciách alebo zasielaním iných obchodných oznámení od spoločnosti Mr. GAIN poštou, faxom alebo na Elektronickú adresu Optika.

12. Záverečné ustanovenia

12.1. Pokiaľ vzťah založený Kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok (napr. spočívajúci v tom, že Optik má svoj obvyklý pobyt alebo sídlo mimo územia Slovenskej republiky), potom zmluvné strany dojednávajú, že sa ich vzťah riadi právom Slovenskej republiky s vylúčením použitia Viedenskej zmluvy o zmluvnom práve.

12.2. Ak je niektoré ustanovenie Obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení uplatnia sa ustanovenia zákona, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení.

Tieto Obchodné podmienky platia pre uzatváranie Kúpnych zmlúv počínajúc dňom 01.01.2019